Chicken Katsu Don

Chicken katsu, vegetable with egg