Super white tuna sashimi

5 pieces of fresh escolar